Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacje

Zagnańsk

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Artykuły

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych osób wskazanych przez GKRPA w Zagnańsku

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog, lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień, lekarz psychiatra i specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku.

  Pliki do pobrania:

  Czytaj Więcej o: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych osób wskazanych przez GKRPA w Zagnańsku
 • Gminne Dni Profilaktyki w Zagnańsku 30.05.2022 - 10.06.2022

  GMINNE DNI PROFILAKTYKI W GMINIE ZAGNAŃSK 05.V.2022 – 01.VI.2022

  Tegoroczne Dni Profilaktyki w Gminie Zagnańsk odbyły się pod hasłem „Nie pijcie, nie palcie, sport uprawiajcie”. Główne działania były skierowane do społeczności lokalnej, jak również do dzieci i młodzieży szkolnej.

  W ramach dni otwartych Punktu Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Opiekuńczo- Wychowawczych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku udzielane były konsultacje z zakresu prawa, z zakresu uzależnień, pomocy społecznej oraz konsultacje z dzielnicowym.

  Czytaj Więcej o: Gminne Dni Profilaktyki w Zagnańsku 30.05.2022 - 10.06.2022
 • Gminne Dni Profilaktyki 24.VII.2021 - 01.VIII.2021

  GMINNE DNI PROFILAKTYKI 24.VII.2021 – 01.VIII.2021
  Tegoroczne Dni Profilaktyki w Gminie Zagnańsk odbyły się pod hasłem „Trzeźwo, zdrowo, razem”. Główne działania były skierowane do społeczności lokalnej, jak również do dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas Gminnych Dni Profilaktyki w Punkcie Konsultacyjnym w Zagnańsku zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne dla dorosłych o tematyce : Uzależnienie kradnie wolność i proces zdrowienia. 

  W Klubach Seniora zorganizowane zostały pod hasłem " W zdrowym ciele zdrowy duch" warsztaty dla seniorów oraz pogadanki na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Kielcach zapoznali seniorów z krokami udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawili rodzaje zagrożeń czyhających na osoby starsze pn. "Bezpieczny senior", "Seniorze nie daj się oszukać".

  W ramach dni otwartych Punktu Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Opiekuńczo- Wychowawczych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku udzielane były konsultacje z zakresu prawa, z zakresu uzależnień, pomocy społecznej oraz konsultacje z dzielnicowym.

  W Klubie Wolna Strefa w Zagnańsku realizowane były warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dotyczące uzależnienia od komputera - "Jak korzystanie z komputera wpływa na nasze funkcjonowanie", warsztaty dotyczące przyczyn, objawów i skutków dotyczących uzależnienia od papierosów " Papierosy – zły nałóg" oraz profilaktyka dotycząca HIV/AIDS i inne tematy aktualne dla dzieci i młodzieży.

  Czytaj Więcej o: Gminne Dni Profilaktyki 24.VII.2021 - 01.VIII.2021
 • Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku na rok 2021

  Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku na rok 2021

   

  Lp.

  Miesiąc

  Dzień

  Miejsce

  Godziny pracy

  1

  styczeń

  27.01.2021

   

   

   

   

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Zagnańsku ul. Spacerowa 8a

   

  Tel. 41 31-13-135
         41 300-14-44
           509 975 891
           509 975 901

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  od godz. 1500
  do godz. 1800

  2

  luty

  24.02.2021

  3

  marzec

  24.03.2021

   

  4

   

  kwiecień

   

  28.04.2021

  5

  maj

  26.05.2021

  6

  czerwiec

  30.06.2021

  7

  lipiec

  28.07.2021

  8

  sierpień

  25.08.2021

  9

  wrzesień

  29.09.2021

  10

  październik

  27.10.2021

  11

  listopad

  24.11.2021

  12

  grudzień

  15.12.2021

   

  Czytaj Więcej o: Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku na rok 2021
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Zgodnie z ustawą  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań  własnych gminy, a podstawą  jej działania jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez gminę i finansowany ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Polityka wobec alkoholu i narkotyków, której celem jest profilaktyka i redukcja szkód zajmuje poważne miejsce w działaniach jednostek powołanych do realizacji tych zadań na terenie naszej gminy. Potrzebę tych działań widzimy wszyscy, zdajemy sobie sprawę z negatywnego wpływu alkoholu, narkotyków na zdrowie mieszkańców i co za tym idzie dostrzegamy konieczność przeciwdziałania temu zjawisku. W programie z roku na rok coraz więcej uwagi poświęca się promocji zdrowego stylu życia, zdając sobie sprawę z konsekwencji ekonomicznych w postaci obniżenia dochodów rodziny w związku z nadużywaniem alkoholu i narkotyków i przemocy w rodzinie.

  Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzona jest zgodnie z art.4¹ ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości - w formie gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. Stosownie do art.18² przedmiotowej ustawy dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 10 stwierdza, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, wymienia zadania — które wymieniono w załączonym Programie. Ponadto zawiera zapis stwierdzający, że Wójt w celu realizacji zadań opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani. Biorąc pod uwagę, że na przeciwdziałanie narkomanii nie przewiduje się dodatkowych środków finansowych, w związku z tym będą one realizowane ze środków za przeciwdziałanie alkoholizmowi.

  Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są przeznaczane na realizację Programu.   

  Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii koordynowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

  Realizatorzy Programu:

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku.
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku
  3. Gminne jednostki organizacyjne i inne placówki, które posiadają niezbędną wiedzę, kadrę w zakresie zagadnień objętych Programem.
  4. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne instytucje i osoby fizyczne poprzez zlecenie zadań programu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Znaczącą rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym pełni Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to organ powołany przez Wójta Gminy, podejmujący czynności zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

  Obecny skład Komisji:

  1. Agata Sykulska – Przewodnicząca Komisji
  2. Robert Hanulak  – Z-ca Przewodniczącego
  3. Jadwiga Dziedzic – Członek Komisji
  4. Elżbieta Korus – Członek Komisji
  5. Henryk Kowalczyk  – Członek Komisji
  6. Edyta Mazurkiewicz – Członek Komisji
  7. Adam Zacharski- Członek Komisji

  W skład  komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  Do zadań Komisji należy w szczególności:

  • ustalanie, czy dana osoba jest uzależniona i czy powinna się leczyć,
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określonych w stosownej uchwale Rady Gminy.
  • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, między innymi z sądem rejonowym, prokuraturą, policją, pomocą społeczną, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, stacjonarnym zakładem lecznictwa odwykowego itp.

  PROCEDURY ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE LECZENIA ODWYKOWEGO

  Aby zgłosić kogoś  na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych , właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Zagnańsk takie wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku ul. Spacerowa  8A.

  Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja/ np. pomoc społeczna, policja, prokuratura  itp./

  Zadaniem GKRPA jest ustalenie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy w aktualnym stanie zdrowia powinna się leczyć i w jakiej formie. W tym celu kieruje się osoby zgłoszone do Komisji na badania lekarskie. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są : lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenia z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.

  Komisja zbiera również informacje na temat osoby zgłoszonej. W tym celu zwraca się z zapytaniem do pomocy społecznej, policji, oraz rodziny i przygotowuje dokumentację. Jeżeli osoba kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniom, utrudnia jego przeprowadzenie, nie odbiera korespondencji a wywiad w środowisku jest obciążający, kieruje się sprawę do sądu. Sąd nakazuje wykonanie badania, rozpatruje wniosek i wydaje zobowiązanie do leczenia , które jest ważne dwa lata.

  Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się odbyć leczenie. Jeżeli jest to pierwsze zobowiązanie do leczenia, sąd zazwyczaj kieruje daną osobę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych /do przychodni/. Jeżeli leczenie nie przebiega w sposób prawidłowy, placówka przesyła do sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarne / w szpitalu/

   

  WNIOSEK DO POBRANIA:

  Zainteresowani winni złożyć do koordynatora Programu WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

  Wnioski będą rozpatrywane po przyjęciu Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki na dany rok.

  Agata Sykulska
  Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Czytaj Więcej o: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych